Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.ahifi.cz

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.ahifi.cz, provozovaném společností Ahifi, s.r.o. s místem podnikání Rybnická 531/107, 634 00, Brno - Nový Lískovec, IČO: 06597840.

Prodávajícího lze v případě potřeby kontaktovat:

1) Poštou na adrese pro doručování:

Ahifi, s.r.o.
CTPark Brno Líšeň
Trnkova 3140/119g
628 00 Brno-Líšeň

2) Prostřednictvím emailové adresy: dotazy@ahifi.cz

3) Telefonicky za základní sazbu hovorného na čísle: 607 38 38 38 (Po-Pá, 08:00 až 17:00)

4) Osobní kontakt je možný na provozovně:

Ahifi, s.r.o.
CTPark Brno Líšeň
Trnkova 3140/119g
628 00 Brno-Líšeň

Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající, kterým je vlastník a provozovatel internetového obchodu www.ahifi.cz - společnost Ahifi, s.r.o. a na straně druhé je kupující, který je zákazníkem internetového obchodu www.ahifi.cz.

Veškeré uzavřené smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy těmito VOP neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkem v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku), ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Při nákupu v internetovém obchodě www.ahifi.cz jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží, poskytnutí jednorázové služby), a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.

Při nákupu v internetovém obchodě www.ahifi.cz jsou uzavírány pouze smlouvy v českém jazyce, k uzavření smlouvy v jiných jazycích lze užít prostředky individuální komunikace (např. telefon, e-mail). Pro potřebu kupujícího může být smlouva přeložena do cizího jazyku. Jestliže je výklad smlouvy v cizím jazyce v rozporu s výkladem smlouvy v českém jazyce, platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel.

Prodávající je podnikatelem, tedy osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupujícím je každý člověk nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v tomto internetovém obchodě nebo s ním jinak jedná. Vzhledem k platné a účinné úpravě se rozlišuje mezi kupujícím-spotřebitelem a kupujícím-podnikatelem.

Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující - podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.

III. Vznik kupní smlouvy

Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího je za předpokladu uvedení ceny zboží nabídkou na uzavření smlouvy, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Kupující si v rámci nabídky zboží v internetovém obchodě prodávajícího vybere požadované položky zboží, jejich množství a klikne na tlačítko „Vložit do košíku“. Nabídka zboží je kupujícímu předkládána dle relevance jeho vyhledávání a dle kritérií, která při vyhledávání zadal. Nezadá-li žádnou z kritérií výběru, jsou mu nabízeny náhodně vybrané nebo zvýhodněné produkty. Po dokončení výběru zboží v tomto obchodě kupující klikne na tlačítko „Nákupní košík“ umístěné v horní části webových stránek. Kupující má prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Upravit obsah košíku“ možnost dále upravovat objednávku (odstraňovat položky a měnit jejich množství). Tyto úpravy kupující potvrdí kliknutím na tlačítko „Upravit objednávku“. Kupující pokračuje v objednávce volbou požadovaného způsobu dopravy a platby a vyplněním doručovacích a kontaktních údajů. Po vyplnění všech údajů kupující vyjádří souhlas s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a dodacími podmínkami ve znění účinném v okamžiku podání objednávky. Kontrola všech zadaných údajů je možná prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Rekapitulace objednávky“. V této fázi má kupující poslední možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat. Objednávka kupujícího je dokončena kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Tato objednávka je závazným přijetím návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající neprodleně kupujícímu potvrdí obdržení této objednávky. Toto potvrzení však nemá na samotné uzavření kupní smlouvy žádný vliv.  Údaje uvedené v objednávce se stávají součástí smlouvy.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě důvodů daných zákonem. Pro výjimku z tohoto postupu odkazujeme na bod „Postup při objednání“.

Místem dodání předmětu kupní smlouvy – zboží/služby je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři při zadávání internetové objednávky.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat jej na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění objektivně nemožným (např. zboží se již nevyrábí) a nedohodne-li se s kupujícím na plnění novém. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit rovněž v dalších zákonem předvídaných situacích. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bezhotovostně bankovním převodem nebo přes online platební terminál) a odstoupí od kupní smlouvy z výše uvedených důvodů, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od kupní smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu. S konečnou kupní cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před okamžikem jejího odeslání prodávajícímu. 

Ceny

V internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny. Kupní ceny jsou uváděny konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na webových stránkách prodávajícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 

Sleva z ceny

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým, RENOME apod.). Každá sleva má specifická pravidla pro své užití. Poskytnuté slevy nelze kombinovat a sčítat. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě bude kupující prodávajícím o této skutečnosti předem informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací) nebo je u slevy uveden odkaz na příslušné webové stránky, která pravidla pro užití slev podrobně popisují.

V. Postup při objednávání

Objednávat zboží / služby je možno následujícími způsoby:

- elektronicky v internetovém obchodě www.ahifi.cz
- telefonicky na tel. čísle provozovaném mobilním operátorem O2 607 38 38 38 (Po-Pá, 08:00 až 17:00)
- osobně v provozovně prodávajícího na adrese CTPark Brno-Líšeň, Trnkova 3140/119g, 628 00 Brno-Líšeň (Po-Pá, 08:00 až 17:00)
- e-mailem na objednavky@ahifi.cz
 
Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující, spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě, která potvrzuje přijetí objednávky zboží. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod na adrese www.ahifi.cz.

Zrušení závazné objednávky

Kupující má právo objednávku zrušit až do okamžiku zabalení zásilky. V případě, pokud kupující svoji povinnost odebrat zboží nesplní, aniž by od smlouvy odstoupil, případně aniž by odmítl převzít zásilku z důvodu jejího poškození, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu, a to zejména vynaložené náklady za přepravu zboží. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď e-mailem (objednavky@ahifi.cz), nebo telefonicky (607 383838).

VI. Platební podmínky

1. Platba hotově při převzetí zboží / dobírka

Zboží hradí kupující v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Kupující je povinen mít připravený potřebný obnos, jelikož se tímto urychlí předání zásilky. V hotovosti lze také platit přímo na kamenné prodejně. 

2. Převodem předem na náš bankovní účet 479952002/5500 (RB)

Zvolí-li si kupující platbu bankovním převodem, automaticky mu budou na e-mail zaslány veškeré údaje potřebné k provedení platby. Před provedením platby je nutné vyčkat na osobní potvrzení objednávky prodávajícím, který kupujícímu sdělí konkrétní dostupnost zboží. Po připsání částky na účet prodávajícího je zásilka neprodleně expedována. Kupující je o všem vyrozuměn e-mailem.

Při platbě předem na účet může být termín dodání ovlivněn termínem úhrady platby. Kupní cena musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení objednávky. V opačném případě je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. GOPAY - online platba kartou

V případě, že si kupující zvolí platbu pomocí platební karty přes internet, prodávající doporučuje platit kartou pouze u zboží, které je skladem. Tímto se předejte zbytečným potížím v souvislosti s nutností stornování platby.
 
Prodávající v souhrnu umožňuje následující způsoby platby:

- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem
- online platba přes internetové rozhraní GOPAY
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz. Dodací podmínky),
platební terminál na provozovně
 
Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází již převzetím zboží kupujícím. Prodávající je vázán kupní cenou zboží, která je uvedena v okamžiku odeslání závazné objednávky spotřebitelem.

VII. Dodací podmínky

Před převzetím zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal i výrobek neporušený. V případě jakékoliv nesrovnalosti prodávající nedoporučuje kupujícímu zboží převzít. Každá zásilka prodávajícího je přelepena ochrannou páskou s logem Ahifi, která musí být neporušená.

Při expedici objednávky prodávající zasílá fakturu, prodejku (daňový doklad) elektronickou formou na email uvedený v objednávce. Na žádost kupujícího prodávající zašle doklad fyzicky. 

Kupující si může zvolit následující způsoby dodání zboží: 

1. Balík do ruky / na poštu / Balíkovna - Česká pošta

Česká pošta garantuje doručení balíku následující pracovní den po dni odeslání zásilky. Pokud kupujícího doručovatel nezastihne v místě dodání na první pokus, bude zásilka uložena na nejbližší pobočce pošty po dobu 5 pracovních dnů. Prostřednictvím balíku České pošty lze posílat zásilky o celkové hmotnosti do 30 kg. 

2. Balík PPL / Parcelshop

PPL doručuje zásilky v pracovní den následující po dni jejich odeslání. Prostřednictvím PPL lze zaslat zásilky až do váhy 50 kg. Doručování probíhá ve všední dny od 09:00 do 18:00. Pokud kupujícího kurýr PPL nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí kupujícímu zásilku následující pracovní den. Výhodou tohoto způsobu dodání je, že řidič PPL předem telefonicky, případně prostřednictvím SMS oznámí předpokládaný čas doručení.  

3. Osobní odběr zboží na prodejně Ahifi

Zboží lze odebrat osobně na adrese prodávajícího CTPark Brno-Líšeň, Trnkova 3140/119g, 628 00 Brno. Prodávající žádá zákazníky, aby vždy vyčkali na zaslání e-mailové zprávy o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru. Platba je možná v hotovosti, předem na účet nebo platební kartou. Pro zákazníky prodávajícího je k dispozici velké parkoviště přímo u prodejny. Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se za účelem plnění kupní smlouvy musí na základě výzvy prodávajícího identifikovat například platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

4. Zásilkovna - výdejní místa

Lze rovněž využít výdejních míst Zásilkovny. 

Řešení problémů s doručením

Pokud zásilka nebyla kupujícímu doručena, nebo se vyskytl problém při jejím doručování, může se kupující obrátit na zákaznickou linku prodávajícího na telefonním čísle 607 383 838 či e-mailu objednavky@ahifi.cz.

Další důležité informace

Cena dopravy je vždy uvedena při výběru způsobu dopravy a způsobu platby a potvrzení objednávky.

U objednávek v ceně nad 2000 Kč vč. 21 % DPH poskytuje prodávající dopravné zdarma. 
 
V okamžiku odeslání zásilky prodávající kupujícího e-mailem informuje o jejím odeslání. Na vyžádání prodávající kupujícímu sdělí podací číslo zásilky.

Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den provedení závazné objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů spočívajících na straně prodávajícího do dvou (2) pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).
 
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je vadná - např. poškozená nebo neúplná. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@ahifi.cz, sepsat s dopravcem bez zbytečného odkladu protokol o škodě a ten zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Nedodržení tohoto postupu nezbavuje kupujícího práva neúplnost či vnější poškození zásilky reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že za tento stav zásilky neodpovídá.

Prodávající posílá zásilky pouze po České republice (the seller ships only in the Czech republic). Ak ste zo Slovenska, objednávajte na www.ahifi.sk.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující - spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené v tomto internetovém obchodě bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud je předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží.

Kupující – spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme tak učinit nejlépe formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího:

Ahifi, s.r.o.
Rybnická 531/107
Brno
PSČ: 634 00

Tento způsob zajišťuje snazší prokazatelnost činěného právního jednání, kterým se smlouva ruší. Kupující – spotřebitel může projevit vůli odstoupit od smlouvy také dalšími způsoby, např. e-mailem na adresu: reklamace@ahifi.cz nebo telefonicky na tel.č.: 601128162.

Kupující-spotřebitel je povinen vyjádřit svůj úmysl odstoupit od smlouvy. Prodávající doporučuje, aby kupující využil systém pro vyřizování stížností na odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na adrese https://www.ahifi.cz/reklamace/.

Odstoupení doporučujeme odeslat spolu s průvodním dopisem a uvedením důvodu odstoupení od smlouvy, pokud odstupuje z konkrétního důvodu. Dále žádáme o uvedení čísla dokladu o koupi a sdělení, zda mají být všechny peněžní prostředky po odstoupení vráceny na bankovní účet (v takovém případě uvést číslo účtu) nebo v hotovosti, případně zda budou čerpány pro další nákup. V případě neuvedení této informace budou všechny peněžní prostředky vráceny stejným způsobem, jakým je podnikatel přijal.

Kupující – spotřebitel může  taktéž  využít formulář pro odstoupení dostupný na www.ahifi.cz, není to však jeho povinností. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí v textové podobě. Odstoupení stačí prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů odeslat.

Kupující má právo odstoupit také v případě porušení jeho práva nekalou obchodní praktikou dle § 5d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující-spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat zboží prodávajícímu zpět nebo mu jej předat na adrese:
 
Ahifi, s.r.o.
CTPark Brno Líšeň
Trnkova 3140/119g (naproti Rohlik.cz)
628 00 Brno-Líšeň

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Pokud kupující-spotřebitel odstoupí smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující-spotřebitel odstoupil od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání a ceny za dobírku. Pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější prodávajícím nabízený způsob dodání, vrátí mu prodávající náklady pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu dodání.

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny, pokud kupujícím-spotřebitel výslovně neurčí jiný způsob nebo pokud z povahy věci není možné stejný platební prostředek použít (dobírka, terminál na provozovně, internetové rozhraní banky).

Prodávající není povinen kupujícímu vrátit platby dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující-spotřebitel vrátí zboží úplné, s kompletní dokumentací, a především nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Nedodržení těchto podmínek však nemá žádný vliv na právo spotřebitele odstoupit od smlouvy.  Prodávající je však oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu snížení hodnoty vraceného zboží. Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující-spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na výslovnou žádost kupujícího-spotřebitele. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající výslovně upozorňuje, že spotřebitel není podle § 1837 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- podle § 1837 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatelem, může se prodávající s kupujícím dohodnout na odstoupení od  smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě, že nedojde k dohodě o podmínkách akceptovatelných pro obě smluvní strany, bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat k tíži kupujícího případné další vzniklé náklady.

IX. Záruka a reklamace

Je-li kupujícím podnikatel, řídí se podmínky reklamace (tj. rozsah, způsob a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost) zejména obecnými ustanoveními o právech z vadného plnění v zejména dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, dalších obecně závazných předpisů a těchto obchodních podmínek.

Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli v souladu s § 2113 občanského zákoníku na zboží záruku za jakost. Délka záruční doby činí 12 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží. Dále Prodávající v souladu s § 2100 občanského zákoníku odpovídá kupujícímu-podnikateli též za vadu, kterou má věc v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci, byť se projeví až později. Taktéž odpovídá za později vzniklou vadu, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Účinky poskytnutí záruky za jakost má také uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.
 
Je-li kupujícím nepodnikatel, řídí se podmínky reklamace (tj. rozsah, způsob a podmínky uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost) zejména ustanoveními § 2113 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a je dostupný na adrese http://www.ahifi.cz/reklamacni-rad-obchodu-ahifi-cz-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-2014/. V případě, že určitá záležitost není upravena výše zmíněnými ustanoveními, obchodními podmínkami ani reklamačním řádem, použijí se obecná ustanovení o právech z vadného plnění v § 2099 až § 2117 občanského zákoníku.

Kupující-nepodnikatel má v souladu s § 2165 občanského zákoníku právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí.

Pokud kupující obdrží jiné než objednané zboží, zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopii dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu objednané zboží. Náklady na dodání jiného než objednaného zboží zpět prodávajícímu a dodání správného objednaného zboží kupujícímu nese prodávající. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

Kupující-spotřebitel je povinen informovat dodavatele o svém záměru podat reklamaci. Prodávající doporučuje, aby Kupující využil systém pro vyřizování reklamací, který je k dispozici na následujícím odkazu https://www.ahifi.cz/reklamace/.

Podrobnější úprava rozsahu, způsobu a podmínek reklamace vad zboží a uplatnění práv kupujícího-nepodnikatele z vadného plnění je obsažena v reklamačním řádu Prodávajícího dostupném na webové stránce http://www.ahifi.cz/reklamacni-rad-obchodu-ahifi-cz-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-2014/.

X. Ochrana osobních informací dle GDPR

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost Ahifi, s.r.o., se sídlem Rybnická 531/107, Brno, 634 00, IČ: 06597840, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u KS soudem v Brně, v oddíle C, vložce 102776 (dále jen „správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovával vaše osobní údaje.

Osobní údaje, které budou shromažďovány a dále zpracovávány, zahrnují:

jméno a příjmení
název společnosti
adresa bydliště nebo sídla firmy
emailová adresa
telefonní číslo
číslo bankovního účtu
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro obchodní a marketingové účely. V případě, že u nás zakoupíte produkt nebo službu, zpracováváme vaše kontaktní údaje, které zadáváte do formuláře objednávky. Tyto údaje jsou nezbytné pro její vyřízení, ale i pro následné reklamace, účetní operace a vystavení daňového dokladu. Po vyřízení objednávky předáváme vaše údaje zvolenému přepravci, který zásilku doručí na zvolenou adresu. Pokud nám k tomu dáte souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje také pro marketingové účely a to především váš email. Na ten vám budeme zasílat informace o našich službách, akcích, novinkách, apod. Z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit, v opačném případě budeme tyto informace uchovávat maximálně 3 roky. 

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K osobním údajům mohou mít přístup pověření zaměstnanci a následující zpracovatelé:

Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48866, jako poskytovatel marketingových služeb a servisu webu.
Internetový prodej s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 28321758, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 61166, jako poskytovatel servisu webu.
Beinspired, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, IČ 05711959, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 97429, jako poskytovatel marketingových služeb.
ONEsolution s.r.o., se sídlem Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsána v Obchodním rejstříku, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 53686. Společnost je registrována u úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 30947. Poskytuje nám správu domény a emailů.
PPL CZ, s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, Spisová zn.: C 105858 u rejstříkového soudu v Praze jako poskytovatel spedičních služeb.
Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 jako poskytovatel spedičních služeb
Zásilkovna, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162, Spisová značka: C 193628 vedená u Městského soudu v Praze, jako poskytovatel spedičních služeb.
Josef Jandek, se sídlem Záhumní 1045/10, 624 00, Brno – Komín, IČ 76067815, jako účetní a daňový poradce. 
Případně další společnosti, jejichž služby zatím správce nevyužívá.
S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu dotazy@ahifi.cz, nebo dopis na adresu společnosti Ahifi, s.r.o., Rybnická 531/107, Brno, 634 00. Registrovaní zákazníci mohou tento souhlas odvolat přímo v administraci eshopu. Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte také právo:

Požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Požadovat po nás vysvětlení důvodu proč vaše osobní údaje zpracováváme.
Požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat.
Požadovat po nás smazání svých osobních údajů.
Obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.

XI. Heuréka "Ověřeno zákazníky"

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

XII. Mimosoudní řešení sporů, Orgán dozoru

Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím - spotřebitelem smírnou cestou. Za tím účelem je oprávněn obrátit se na Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.  s žádostí o poskytnutí spotřebitelského poradenství a pomoci s mimosoudním řešení sporu s kupujícím – spotřebitelem (http://www.asociace-sos.cz).

Spotřebitel má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporů s prodávajícím. Příslušným správním orgánem k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může ukončit účast mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi.

Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
Podrobnější pravidla upravující průběh mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedena na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).
Kupující-spotřebitel je oprávněn podat stížnost či podnět pro porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele k dozorovému orgánu, a to k České obchodní inspekci (www.coi.cz).

XIII. Závěrečná ustanovení

Kupující potvrzením objednávky souhlasí, že se seznámil s těmito VOP a jejich zněním, přičemž jejich nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Dodací podmínky s podmínkami objednávaného zboží a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy.
 
VOP včetně Reklamačního řádu a Dodacích podmínek jsou k dispozici na internetovém portále prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Prodávající se zavazuje řešit spory s kupujícími - spotřebiteli pokud možno smírně s ohledem na postavení spotřebitele jako slabší smluvní strany. Za tím účelem je oprávněn obrátit se na SOS-Asociace, z.s. s žádostí o poskytnutí spotřebitelského poradenství a řešení případného sporu. Prodávající se zároveň zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že se na SOS-Asociace, z.s. obrátí kupující - spotřebitel s žádostí o řešení sporu s podnikatelem.

Rozhodným právem pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím je právo české. Pravomoc k řešení těchto sporů je dána soudům České republiky. Strany se zavazují, že nevyloučí pravomoc obecných soudů uzavřením rozhodčí smlouvy.

Tyto VOP včetně reklamačního řádu a dodacích podmínek jsou platné a účinné od 1.1.2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy pozdější změny VOP nemají vliv.

Všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.